Vidar Hitsøy style=

Vidar Hitsøy

Leder
Asbjørn Nesse style=

Asbjørn Nesse

Nestleder
Bernhard Eriksen style=

Bernhard Eriksen

Sekretær
Torbjørn Andersen style=

Torbjørn Andersen

Kasserer
Rolf Petter Sløveren style=

Rolf Petter Sløveren

Havnesjef
Nils Ottar Ekerhovd style=

Nils Ottar Ekerhovd

Styremedlem