Presentasjons møtet -  Hjeltefjorden Båtlag

Presentasjons møtet - Hjeltefjorden Båtlag

Publisert av Asbjørn Nesse den 26.08.19. Oppdatert 26.03.21.

Om det var mye informasjon å fordøye på informasjonsmøtet, eller du ikke kunne stille så finner du et sammendrag i denne artikkelen. Dette er en sammensetning av stikkord og tekster fra forberedelsene til møtet og med bilder fra presentasjonen, samt også mer utfyllende informasjon på enkelte punkter.
Dersom du vurderer å registrere deg for tildeling av båtplass anbefaler vi at du leser denne artikkelen.

 

 

Agenda for møtet:

 


 

Presentasjon av interim styret:

I dag består båtlaget av et interim-styre for oppstart, hvor alle 6 medlemmene har sitt bosted på Rongøy.


 

Utdrag fra disponeringavtale med Kommunen:

 

Avtalen gir Hjeltefjorden Båtlag:

 

Disponeringavtalen stiller også en del krav til båtlaget som er videreført i vedtekter:

 

 

Presentasjon av Havnen:

Som kjent er det Marina Solutions som leverer havneanlegget med molo og bryggepirer. Det er bygget fast molo i stein fra fastlandet til Tednholmen hvor det i disse dager arbeides med betong kaien hvor anlegg for bunkring vil bli plassert. Betongkaien vil også fungere som tilkomst til flytemolo via en 12 meter lang "Heavy duty" gangvei med innvendig bredde på 1,6 meter. Anlegget består videre av 3 stk. 50 meter lange moloelement som kobles sammen. Hvert av elementene har innvendige ventilerte rom med belysning og alarmanlegg. Båtlaget får gjennom avtalen med kommunen disponere de to nordligste (nærmest Tednholmen) av disse elementene. Her er tanken at det innredes boder for utleie til medlemmer. Videre så blir det levert 3 stk. bryggepirer. Disse har lengder på 60 meter, 55 meter og 50 meter, og vil bli plassert i den rekkefølgen fra nord mot sør. Brygge pir på 50 meter er forbeholdt gjesteplasser, de to andre til faste plasser for båtlaget. Moloelement samt bryggepirer blir i alle sammenføyninger montert sammen med lange stål-tau/wire som er strammet opp slik at elementene kontinuerlig trekkes mot hverandre. Dette sammen med gummidempere mellom hvert av elementene sørger for at anlegget ikke utsettes for støt-belastninger som kan være skadelig for elementene.

Molo blir fendret med dekk på utside hvor det da blir 150 meter med kaifront hvor man kan legge til med større båter. Det blir også her montert 9 stk. 20 tonns pullerter for fortøyning. Det blir montert 6 lysmaster for belysning på molo samt 3 stk SOS poster med gul varselbelysning, brannslukningsapparat og livring/redningsbøye. Det kommer også 3 stk redningsleidere på utside av molo, samt 3 stk redningsleidere på innside. Ytterst på molo blir det montert lanterne for markering av ytterkant på molo.

På 50 meter gjestebrygge blir det montert 14 stk kraftige bryggepullerter for gjesteplasser.

De tre bryggepirene er av typen "rennebrygge" som har kanaler på hver side for å skjule vannrør og  kabler. I tillegg til de tre SOS postene på molo kommer det her også tre stk. SOS poster, en på hver av pirene.  Bryggepirer og innside av molo har kraftig fenderstokk. Det blir innfelt redningsleider på endene av bryggepirer. Alle redningsleidere innom molo er av en type som felles inn i fenderstokk slik at man kan legge til med båt uten å skade leider/båt.  

Det kommer 8 stk strømsøyler på gjestebrygge, 8 stk. på 55 meter pir og 10 stk. på 60 meter pir som hver har belysning, vannpost, 4 stk 16A låsbare strømuttak, 4 stk. kombivern og 4 stk. strømmålere. Det er også planlagt kameraovervåkning av anlegget.

Utriggere vil bli montert annenhver 30 og annenhver 60 cm. Hver fjerde utrigger vil også ha uttrekkbar redningsleider. Alle utriggere har sklisikker gangbane og er montert mot bryggepir ved hjelp av torsjonshengsler tilsvarende de som benyttes i hjuloppheng på campingvogner/tilhengere. Disse gjør at man ikke får mekanisk slitasje på stål samt at støy fra havnen blir redusert til et minimum. Ekstrautstyr som fenderlist for side eller baug, ekstra fortøyningspunkter, holder for kabel/tau osv. er å få kjøpt.

Det vil bli lagt ut 12 stk markeringsbøyer for badeplass. Det er etter forskrift ikke tillat å ferdes innenfor disse med motor/seildrevet fartøy. All ferdsel nærmere enn 50 meter skal foregå ved å vise særlig aktsomhet og ikke fortere enn 5 knop.

Det blir også anledning for faste plasser for vannskuter, dette da på flytedokk tilpasset marina-systemet.

For enklere av/påstigning i kajakk kommer det to stk kajakk-plattformer. Plasseringen i 3D presentasjon er tilfeldig og bare for å vise funksjon.

 

3D Presentasjon av havnen:

Litt om driftsform for båtlaget:

Hjeltefjorden Båtlag er en ideell organisasjon hvor det er medlemmene som står for driften av båtlaget. Båtlaget ble 10.04.2019 registrert i Brønnøysund under organisasjonsformen Forening/lag/innretning og under virksomhet/bransje «Drive båthavn i nye Hjeltefjorden Småbåthavn på frivillig basis. Vi er også registrert i Frivillighetsregisteret.

 

 

 

Det vil som i andre foreninger naturlig nok bli holdt årsmøter hvor man velger kandidater til å sitte i styret og havnekomité, samt andre komiteer/grupper man ser behov for å opprette.

Det vil også være behov for dugnadsarbeid for å drifte båtlaget, da med nødvendig tilsyn av småbåthavn samt forefallende arbeid.

 

 Historikk fra oppstart:


 

Interim styret har under oppstarten arbeidet for å legge til rette for enkel og trygg drift av laget. Vi har hatt flere møter med Øygarden kommune, og mener å ha fått til en fordelaktig og god avtale for bruk av molo og bryggeanlegg. Vi har hatt møtevirksomhet med Marina Solutions for å kartlegge detaljene rundt den nye havnen og hvordan det ferdige produktet vil fremstå, og studert andre båtlag for å lære av andres erfaringer. Det er også opprettet nødvendige kontoer i Bank og Vipps.

 

Styreweb:

'

 

Vi har også inngått avtale med StyreWeb for webløsning som ivaretar og forenkler håndtering av medlemsmasse, fakturering, regnskap, hjemmeside, båtplasser i småbåthavn, vaktlister, app på telefon for varslinger, samt mye mer.

Du kan lese mer om Styreweb på deres nettside: https://www.styreweb.com/.

 

Vedtekter og reglement:

Interim styret har tilrettelagt vedtekter og reglement for båtlaget. Vi har studert andre båtlag og det meste av våre vedtekter og reglement er hentet fra andre tilsvarende foreninger som har lang erfaring og driftstid. Disse skal være å finne på båtlagets hjemmeside. Det er selvfølgelig vanskelig å forutse hvilke fremtidige behov Hjeltefjorden Båtlag vil ha til detaljer i vedtektene og de forskjellige reglement, men vi mener og tror at vi har tenkt på det meste. Det vil nok være behov for endringer i vedtektene når man kommer i gang med driften, det er da selvfølgelig åpnet for at det eventuelt kan vedtas endringer av årsmøtet.

 


 

Vedtektene er tilrettelagt for å sikre medlemmene en demokratisk drift av laget. Det er også i stor grad lagt vekt på at man skal ta hensyn til båtlagets beste, da i form av havnereglementet som for eksempel setter krav til ansvarsforsikring på motoriserte båter med fast plass, utforming av fortøyninger for å sikre minimal slitasje på båtlagets eiendeler, samt også regler for plasseringen av båter for å sikre full utnyttelse av anlegget.

Båtlaget vil som nevnt stille krav til fortøyninger og hvordan disse skal utformes gjennom havnereglement. Det stilles også krav til minste avstand mellom båt og utrigger. Dette for å sikre verdier samt å hindre unødvendig slitasje på anlegg og utstyr.

Båtlaget vil også ta hensyn til havneanlegget under fordeling/tildeling av båtplasser. Grunnet de rådende bunnforhold og dybder blir det på 65 meter lang brygge pir nærmest Tednholmen tilrettelagt for mindre båter, mens større båter plasseres på midterste pir (55 meter). For å unngå unødvendig belastning vil også de største båtene ligge nærmest molo. Vi er også selvfølgelig opptatt av å få utnyttet anlegget til fulle og vil derfor også måtte ta hensyn til bredde ved plassering av båter slik at vi får fylt opp hver brygge pir.

 

Depositum for båtplasser, priser for kontingent & havneavgift:

Depositum:

Vi har som nevnt to bryggepirer til faste båtplasser. Disse utgjør totalt 230 meter bryggefront og vil gi oss rundt 60 båtplasser. Utriggere til bruk mellom båtplassene må båtlaget selv investere i, og det vil bli økonomisk løst ved at det betales et depositum for hver båtplass. Dette er nødvendig for å gi båtlaget nødvendig kapital til innkjøp av disse.

Det vil bli montert annenhver utrigger på 60 cm bredde og annenhver på 30 cm bredde, begge med skli-sikker gangbane. I tillegg vil hver 4 utrigger ha rednings-leider.

Innkjøpspris på utriggere varierer stort alt etter størrelse/lengde, det vil derfor være endel prisdifferanse på depositum mellom de forskjellige størrelsene på båtplass. Depositumet for hver plass er beregnet for å kunne dekke innkjøp av utrigger, lås for strømsøyle, samt rednings-leider. For hver båtplass er

dette da beregnet ved å ta snittpris av 60 og 30 cm utrigger + 1 lås til strømsøyle samt 1/4 dels pris av rednings-leider. Det er dermed tatt hensyn til at prisforskjell på 30-60 cm bredde utrigger samt rednings-leider fordeles jevnt på plassene.

Ved endt leieforhold vil hele depositum utbetales når ny leietaker har overtatt plass, Du får med andre ord da hele ditt depositum tilbake, men i en oppstart-fase må laget av økonomiske hensyn til driften avvente utbetaling til neste leietaker har betalt sitt depositum. Dersom bruker derimot har forvoldt skade på båtlaget sine eiendeler eller eventuelt har utelatt å betale sine avgifter til båtlaget vil depositum kunne reduseres tilsvarende.


Laget må da fremover sette av midler fra overskudd slik at det ved en eventuell utskifting av gammelt og ødelagt materiell i fremtiden finnes økonomi til dette. Vi ser for oss lang levetid på utriggere, men det er klart at de ikke er evigvarende.

 

 

Utriggere leveres i lengdene 6 meter (for båtlengde fra 0-24`), 8 meter (for båtlengde fra 25-31`), 10 meter (for båtlengde fra 32-36`) og 12 meter (for båtlengde fra 37-42`, denne leveres kun med 60 cm bredde). Vi forholder oss til anbefalt maks båtlengde fra fabrikant av utriggere, men det kan muligens åpnes for et par båter større enn 42` innerst ved moloelement hvor fortøyning mot molo kan ta av for den økte belastningen (dersom aktuelt må dette eventuelt forespørres produsent for å kartlegge belastning).

Det er også muligheter for faste plasser for vannskuter, da på flyte-dokk tilpasset anlegget. Det er ikke hentet inn nøyaktige pristilbud på dette, men depositum for flyte-dokk vil trolig ligge på samme prisnivå som utrigger på 8 meter.

Beregning av havneavgift:

Havneavgift betales for å dekke lagets kostnader for daglig drift da ved forsikringer, nettleie og generelt strømforbruk (uttak for strøm belastes hver båtplass utenom), abonnement og forbruks gebyr for vann osv. Den beregnes pr meter bredde båtplassen opptar i anlegget, og er en årlig løpende avgift.

Bredden på båtplasser regnes fra senter utrigger til senter utrigger. De fleste båtplassene vil ha en utrigger på 60 cm på ene siden og en på 30 cm på den andre. (12 meter utrigger for båter over 37` leveres bare i 60 cm bredde så disse må beregnes med 60 cm utrigger på begge sider).

I tillegg stiller vi krav til at det minimum skal være 20 cm mellomrom på hver side regnet fra båtens største bredde til utrigger.

For å finne hvor bred plass du vil ha behov for må du benytte følgende utregning:

1/2 av 60 cm utrigger + 20 cm mellomrom + Båtens største bredde + 20 cm mellomrom + 1/2 av 30 cm utrigger = bredde båtplass 

Eksempel:

30 cm + 20 cm + 343 cm + 20 cm + 15 cm = 428 cm

 

For å forenkle fakturering og plassering av båter for maksimal utnyttelsesgrad av anlegget vil båtplassens bredde bli rundet opp til nærmeste halve meter.

Havneavgiften for eksempelet over blir derfor beregnet til 4,5 meter. Samtidig blir da også selvfølgelig båtplassen økt opp til 4,5 meter fra senter - senter utrigger, noe som igjen betyr at mellomrommet mellom båt og utrigger øker til 31 cm på hver side. Det er viktig å påpeke at, som det også vises av tegning over, så stjeler det blå flyteelementet ca. 7 cm på hver side av de nevnte 20 cm. Dersom man også senere ønsker å skaffe seg permanent fendring som er tilpasset utrigger så bygger denne også tilsvarende. Vi vil derfor anbefale at dersom man føler at plassen kan bli for trang heller øker opp en ½ meter på bredde.

Vi anbefaler også alle å tenke på at fremtidig utskifting av båt kan påvirke ditt behov for båtplass. Kravet om 20 cm som minste mellomrom mellom båt og utrigger, samt lengste lengde på båt i forhold til utrigger vil påvirke hvilken båt du kan fortøye på din båtplass. Når småbåthavn er fylt opp med båtplasser vil det ikke være mulig å utføre de store endringene på anlegget, og du vil ved bytte til større båt kanskje måtte vente på at det blir ledig en båtplass som er stor nok. Så dersom du ikke er vaksinert for 3-fots syken kan det være lurt å ta hensyn til dette når du velger lengde på utrigger og bredde på båtplass.

 

Prisliste Høsten 2019:

 

 

 

 

 


 

Budsjett/Økonomi:

Båtlaget vil hente sine driftsinntekter gjennom medlemskontingent, havneavgift fra faste båtplasser, leie for gjesteplasser og utleie av boder innvendig i molo. Vi har i budsjetteringen nå i oppstarten valgt å se bort fra inntekter fra gjesteplasser og boder da disse de første årene vil være mer usikre inntektskilder, de vil da heller komme som et gledelig tilskudd.

Vi har valgt å sette følgende priser til grunn i oppstarten:

Medlemskontingent pr. år: kr 400.-

Havneavgift pr. meter bredde: kr 1700.-

Vi har i budsjett tatt høyde for 60 betalende medlemmer da det blir ca. 60 båtplasser i anlegget, tallet vil på sikt sannsynligvis øke en del når man kommer i gang med utleie av boder etc. Samtidig har vi budsjettert med fullt belegg i havnen hvor vi har 320 meter kaifront tilgjengelig. Dette vil gi oss en inntekt på medlemskontingent på 24 000.- og en inntekt på havneavgift på 391 000.-

Dersom vi ser på inntekter fra kontingent og havneavgift hver for seg vil man se at utgiftene/inntektene foreløpig fordeler seg som følger:

 

 

Etter å ha lagt inn til nå kjente utgifter som faller innunder medlemsdrift/kontingent ser vi en positiv margin på ca. 38% som tilsvarer kr 9250.- pr. år.

 

 

Etter å ha lagt inn til nå kjente utgifter som faller innunder driftskostnader havn/havneavgift ser vi en positiv margin på ca. 71% som tilsvarer kr 278 000.- pr. år.

Vi mener med dette at båtlaget er mer enn økonomisk sterke nok til å håndtere uforutsette utgifter i oppstarten. Vi ser heller ikke for oss at det vil bli fremtidige behov for økning i leieinntekter, snarere tvert imot. Det er likevel ønskelig å basere seg på en sterk økonomi i de første oppstart-årene.

Hvordan registrere seg for båtplass:

 

Registrering vil kun foregå digitalt på våre nettsider, og for at alle som ikke kunne stille på møtet skal få tid til å sette seg inn i og fordøye all informasjonen vil det åpnes for registrering førstkommende Onsdag 28.08.2019 klokken 12:00.

Registreringsskjema vil du da finne på nettsiden vår under menyen "Kontakt" -> "Jeg vil registrere meg for båtplass (Skjema)"

 

 

 Du vil da få opp følgende skjema:

 

Det er særdeles viktig at man gir korrekte opplysninger ved registrering, det er også ønskelig at man fyller ut de ikke på krevde feltene også for at vi skal kunne oppdatere databasen med mest mulig informasjon. 

Ved eventuelle spørsmål setter vi stor pris på om du benytter menyen "Kontakt" -> "Kontakt" og trykker på send epost...