Faste båtplasser

Båtlaget disponerer de to nordligste pirene til faste båtplasser. Pir nr 1. er 60 meter lang og pir nr 2. er 55 meter. Dette gir oss totalt 230 meter bryggeside som idag er fordelt over 56 båtplasser.

(Pir nr 3. er 50 meter lang og forbeholdt overnattingsgjester).

Hvordan Båtlaget drives:

Hjeltefjorden Båtlag er en frivillig ideell organisasjon hvor det er medlemmene som står for driften. Båtlaget ble den 10.04.2019 registrert i Brønnøysund under organisasjonsformen "Forening/lag/innretning". Vi er også registrert i Frivillighetsregisteret.

Det blir som i andre foreninger avholdt årsmøter hvor man velger kandidater til å sitte i styret, havnekomitè samt andre komiteer/grupper man ser behov for å opprette. Det er også behov for dugnadsarbeid for å drifte båtlaget, da som for eksempel daglig tilsyn av småbåthavna, styrearbeid/komitèarbeid samt annet forefallende arbeid.

Man må være medlem i båtlaget for å kunne leie fast båtplass.

Depositum:

Utriggere til bruk mellom båtplassene har båtlaget selv investert i, og dette er løst økonomisk ved at medlemmene betaler et depositum for båtplassen. Innkjøpsprisen på utriggere varierer stort alt etter størrelse og lengde, det er derfor store prisdifferanser på depositum mellom de forskjellige størrelsene på båtplass. Depositumet for hver plass er beregnet for å kunne finansiere innkjøp av utrigger og låsebeslag for strømuttak. Ved opphør av leieforhold utbetales hele depositum når ny leietaker av plass har overtatt plassen. (Skade på båtlagets eiendom og manglende betalinger kan redusere utbetaling av depositum tilsvarende).

Satser for depositum:

 •  6 meter utrigger 19 000.-
 •  8 meter utrigger 22 000.-
 • 10 meter utrigger 35 000.-
 • 12 meter utrigger 67 000.-

Havneavgift:

Havneavgift kreves for å dekke lagets kostnader til daglig drift herav da forsikringer, det generelle strømforbruk (hver båtplass sitt forbruk faktureres utenom), vann osv. Havneavgift er en løpende avgift som faktureres kvartalsvis. Det er bredde fra senter utrigger til senter utrigger på hver båtplass som bestemmer bredde på plassen og samtidig hvor mye man må betale i havneavgift.

Prisen på havneavgift i 2023 er 1700.- pr breddemeter i året.

Båtplassene

Alle båtplassene har utriggere på hver side. Med unntak av 12 meter plassene har alle en 30 cm bred utrigger på ene siden og en 60 cm bred på den andre siden (12 meter utriggere er alle 60 cm bred). Båtlaget stiller krav til at man minimum skal ha 20 cm mellomrom fra båtens største bredde til utrigger på hver side.

Du finner største tillat bredde på båt for de forskjellige båtplassene beskrevet i parentes i tabellen under:   

Havnas 56 faste plasser er nå fordelt slik:

 • 9 stk plasser med 6 meter utrigger for båter opp til 24 fot.

4 stk 3 meter bredde (195 cm)

5 stk 3,5 meter bredde (245 cm)

 • 37 stk plasser med 8 meter utrigger for båter fra 25-31 fot

   1 stk 3 meter bredde (195 cm)

  9 stk 3,5 meter bredde (245 cm)

  19 stk 4 meter bredde (295 cm)

   8 stk 4,5 meter bredde (345cm)

 • 4 stk båtplasser med 10 meter utrigger for båter fra 32-36 fot.

   1 stk 4,5 meter bredde (345 cm)

   2 stk 5 meter bredde (395 cm)

                 1 stk 5,5 meter bredde (445cm)

 • 6 stk båtplasser med 12 meter utrigger for båter fra 37-42 fot. 

   1 stk 5 meter bredde (395cm)

   5 stk 5,5 meter bredde (445 cm)

 

Boder i moloelement:

Båtlaget har innredet boder nede i moloelement for utleie til medlemmer. Bodene varierer litt i størrelse fra 2,1 til 2,5 m2, leieprisen beregnes etter kvadratmeter.

Det er utarbeidet eget reglement for hva som kan oppbevares. Bodene er tiltenkt fiskeutstyr og annet båtrelatert utstyr, det er ikke tillat å oppbevare brannfarlig/eksplosjonsfarlig materiale som drivstoff, gass, andre trykkbeholdere som dykkerflasker o.l.

Pris på leie av bod er i 2023 kr 500 pr m2 pr år.

 


  Hvordan registrere seg på venteliste:

  Vi tenker oss at du har en båt av merket: Marex 360 CC. Denne båten er 36 fot og 349 cm bred.

  Vi kikker da på oversikten over båtplassene og finner at 36 fot båt krever en utrigger på 10 meter.

  Vi ser også at en plass som er 4,5 meter bred har maks tillat største bredde på båt på 365 cm, båten er 349 cm og innenfor krav.

  Det er for tiden ikke ledige plasser, men om du ønsker å sette deg opp på venteliste så velger du da å registrere deg for en plass som har 10 meter utrigger og som er 4,5 meter bred. Ved fremtidige ledige plasser vil du også kunne få tilbud om større plasser enn den du har registrert på ventelisten. Registreringsskjema finner du i menyen "Kontakt oss"øverst på siden.

  Priseksempel:

  For å finne hvor mye en båtplass koster tar vi utgangspunkt i båten fra eksempelet over:

  Medlemsavgift pr år: 1 stk.  400.-

  Havneavgift à 1700.- pr meter pr år: 4,5 m. 7650.-

  Denne båtplassen gir da en årlig kost på 8050.- , Depositum på 35 000.- må betales, som nevnt blir hele depositum tilbakebetalt når man har endt leieforhold og ny leietaker har overtatt og betalt sitt depositum.

  Du finner også mer utfyllende informasjon om faste båtplasser i artikkelen "Presentasjonsmøtet - Hjeltefjorden Båtlag".